Logo SamenOverScheiden

Scheiden met kinderen

Veelgestelde vragen

1. Is scheiden erg voor kinderen?

Ieder kind beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Daarbij speelt het karakter en de leeftijd van het kind een grote rol. Als jullie in goed overleg uit elkaar gaan helpt dat de kinderen enorm. Wanneer er sprake is van veel spanning en ruzie tijdens het huwelijk of samenleving kan een scheiding juist voor rust en veiligheid zorgen.

2. Welke rechten heeft een kind van gescheiden ouders?

Als ouders gaan scheiden of ook als zij stoppen met samenwonen, zijn zij verplicht om een zgn. ouderschapsplan te maken. Daarin worden heel veel afspraken vastgelegd zodat kinderen exact weten wat hun rechten en soms plichten zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan: hoe vaak de kinderen de ouders zien, hoe het met de vakanties zit, maar ook wie er wat voor de kinderen betaald. Bij het maken van deze afspraken moeten de ouders kijken naar wat voor de kinderen het beste is en niet wat voor henzelf het beste is. Als het kind tussen de 12 jaar en 16 jaar is dan telt de mening van het kind mee, maar uiteindelijk beslissen de ouders dingen als: bij wie gaat het kind wonen, wanneer en hoe vaak het kind bij een vader of moeder is enz. Als de ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter. De kinderrechter kan dan vragen wat het kind zelf wenst. Het praten met de kinderrechter is een recht en geen plicht. Het is dus niet verplicht. Het kind kan de kinderrechter ook een brief schrijven, waarin het kind vertelt wat hij of zij graag zou willen. Als het kind 16 jaar of ouder is, mag hij of zij over verschillende zaken meedenken met de ouders. De ouders bepalen echter tot 18 jaar bij wie het kind woont. Wanneer de rechter hierover moet beslissen, zal de rechter de wensen van het kind mee wegen, maar de rechter zal altijd kijken naar alle omstandigheden. Tot je 18e jaar ontvangt de verzorgende vader of moeder de kinderalimentatie van de ander. Deze alimentatie is voor levensonderhoud en de eventuele studie van het kind. Als het kind ervoor kiest om voor de 18e jaar uit huis te gaan, dan mag je de alimentatie rechtstreeks op de rekening van het kind storten, maar dan moet de ouder die de alimentatie ontvangt daarmee akkoord zijn. Na je 18e ontvang het kind de alimentatie op de eigen rekening. In principe tot de 21e jaar.

3. Wat zijn mijn rechten als moeder bij een scheiding?

Het recht, maar ook de plicht, om het kind op te voeden, dus alles wat te maken heeft met kleding, vrije tijd, opleiding, waarden en normen. Daarnaast uiteraard het recht op omgang en op kinderalimentatie, net zo veel rechten als de vader dus.

4. Wat zijn mijn rechten als vader bij een scheiding?

Het recht, maar ook de plicht, om het kind op te voeden, dus alles wat te maken heeft met kleding, vrije tijd, opleiding, waarden en normen. Daarnaast uiteraard het recht op omgang en op kinderalimentatie, net zoveel rechten als de moeder dus.

5. Wat is het hoofdverblijf van het kind na een scheiding?

Dat is het huis, waar het kind woont, daar blijft zijn of haar paspoort of legitimatiebewijs en op dat adres zal de ziektenkostenverzekering en de WA-verzekering ook geregistreerd staan.

6. Is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding met kinderen?

Als de ouders het gezag hebben, getrouwd of niet, zijn zij verplicht om een ouderschapsplan te maken. Vaak wordt dit via een registermediator gesubsidieerd.

7. Houd ik het ouderlijk gezag ook na een echtscheiding?

Na de scheiding of einde samenwonen houden de ouders het gezag. Je blijft immers ouder van het kind. Soms is het voor het kind beter als één van de ouders “ontheven”wordt. Dat is echter een hele zware beslissing waar de rechter een uitspraak over zal moeten doen.

8. Wat houdt co-ouderschap in?

Co-ouderschap, een afkorting voor collega ouder, is een afspraak waarbij gescheiden of niet meer samenwonende ouders toch samen voor de kinderen blijven zorgen. Bij co-ouderschap worden de zorg en opvoeding en de daarbij behorende kosten meestal gelijk verdeeld tussen de twee ouders. Ouders mogen co-ouderschap zelf invullen. Sommige ouders spreken af om bijvoorbeeld elke week allebei 3 of 4 dagen voor hun kind te zorgen, anderen doen dat om de beurt een week. Als er maar totaal 156 dagen per jaar per ouder wordt verzorgd. Deze eisen stelt de belastingdienst om extra tegemoetkoming te krijgen. Voor co-ouderschap is het heel belangrijk dat de ouders een goed onderling contact hebben, omdat zij elkaar nog regelmatig zullen spreken en zien.

9. Wat is een omgangsregeling?

Het schema dat de ouders maken over hoe vaak en wanneer de kinderen hun ouders in normale weken en op de speciale dagen en vakanties zien.

10. Kan ik persoonlijke begeleiding voor mijn kinderen krijgen als ik ga scheiden?

Ja dat kan er zijn in principe, naast vele kindercoaches, 4 zgn. interventies:

    • Stoere Schildpadden: te krijgen op basisscholen en centra Jeugd en Gezin voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. Hier leren de kinderen vaardigheden om gevoelens te benoemen. De trainers zijn meestal leerkrachten of maatschappelijk werkers, het is gratis en er zijn 12 bijeenkomsten.
    • Dapper Dino’s: Ook voor kinderen tussen 6 en 8 jaar. Voor de rest praktisch hetzelfde als bovenstaande.
    • KIES, dit staat voor kinderen in echtscheidingssituatie voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Kinderen begrijpen na KIES de scheiding beter. Aantoonbaar is dat kinderen zich beter voelen en minder depressief zijn. De cursus wordt veelal onder schooltijd gegeven en is gratis. Deze is ontwikkeld door eht centrum kind en scheiding.
    • IJes: Dit staat voor Jij En Scheiden. Een project voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Hier zijn de ouders eerst aan de beurt, zij krijgen voorlichting, daarna leren de kinderen vaardigheden om te vertellen wat zij belangrijk vinden. Te krijgen in heel Nederland en veelal gratis, de gemeente vergoed dan.

Verder is er online veel hulp te vinden. Speciale aandacht voor Villa Pinedo. Daar wordt erg veel aan voorlichting voor ouders en kinderen gedaan. Ook kunnen de kinderen gratis een zgn. Buddy krijgen, een lotgenoot die veel met hen kan delen.

11. Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een scheiding?

Praat als jullie je veel zorgen maken eerst met uw registermediator of met de huisarts of ga naar het wijk- of gebiedsteam in uw regio. Via de gemeente kunnen jullie ook, vaak gratis, gezinsbegeleiding krijgen. In escalerende situaties kunnen jullie worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling als bijvoorbeeld Fier. Je kan natuurlijk ook zelf rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 of met Veilig Thuis (wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid), via 0800-2000. Beide organisaties zijn 24/7 bereikbaar. Je kunt er altijd terecht voor tips en adviezen. In geval van nood uiteraard 112 bellen.

12. Hoe verwerkt een kind een scheiding?

Kinderen zijn geneigd de oorzaak van de scheiding bij zichzelf te zoeken. Heel belangrijk is dan ook om uit te leggen dat de scheiding niet de schuld is van het kind. Vertel daarom dat het kind er niets aan kan doen en de scheiding een besluit van pappa en mamma samen is en blijf dat herhalen. Het kan best lastig zijn je kind te helpen de scheiding te verwerken als je zelf ook nog verdriet hebt en moet wennen aan de nieuwe situatie. Het geeft niet als je kind je ziet huilen. Geef je kind de kans om emoties naar je te uiten en moedig het aan om over de scheiding te praten. Blijf tegelijkertijd ook vooral ‘normale’ gesprekken voeren met je kind, over andere dingen dus. Vertoont je kind opeens heel ander gedrag en vraag je je af of hij de scheiding wel goed verwerkt? Vraag dan om hulp, bij je huisarts of een psycholoog. Sommige kinderen willen niet met hun ouders over de scheiding praten, maar doen dat wel met anderen. Kijk eens op Villa Pinedo Licht familie, vrienden, ouders van vriendjes en leerkrachten in over de situatie, zodat zij weten wat er speelt als je kind erover begint. Vraag de juf of meester jullie beiden op de hoogte te houden hoe het met je kind gaat op school of het kinderdagverblijf, om zo eventuele problemen zo snel mogelijk aan te pakken en overleg dat samen. Laat de kinderen niet te veel eigen keuzes maken, juist moeten kiezen, gevoelsmatig, tussen pappa en mamma, geeft problemen en wees alert op het feit dat pubergedrag er voor de scheiding ook was. Zorg daarnaast goed voor jezelf. Probeer op vaste momenten wat tijd voor jezelf vrij te maken, zodat je kunt uitrusten en ook de scheiding kunt verwerken. Je kind heeft het meest aan je als jij uitgerust bent en lief bent voor jezelf.

13. Hoe ver mag je als gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Geadviseerd wordt om binnen de 15 kilometer te blijven wonen, zodat de reistijd te overzien is. Uiteraard is overleg hier het alerbelangrijkste. Soms moeten mensen verhuizen voor hun werk en neem je mee dat er ook kinderalimentatie voldaan dient te worden.

14. Wat is de maximale afstand voor co-ouderschap?

Geadviseerd wordt om binnen de 15 kilometerr te blijven wonen, zodat de reistijd te overzien is. Dit komt uit de rechtspraak.

15. Kan mijn ex mij verbieden te verhuizen?

Als uitgangspunt geldt dat de verzorgende vader of moeder in staat moet zijn om met het kind ergens anders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen. Kom je er samen niet uit dan vraagt de verhuizende ouder de rechter vaak om zgn. vervangend toestemming. Dan gaat de rechter de belangen afwegen en kijkt naar heel wat zaken als: de noodzaak om te verhuizen; de mate waarin de verhuizing is bedacht en voorbereid; de alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder zo klein mogelijk te maken; de wijze waarop ouders met elkaar praten; het recht van de andere ouder op contact met het kind; uiteraard de leeftijd van het kind en de extra kosten na de verhuizing, denk aan auto- benzine- of openbaar vervoerskosten.

16. Kan moeder-kind bij vader weghouden?

Nee dat kan niet. De biologische- en de gezaghebbende vaders hebben een omgangsrecht. Tegenwoordig wordt als minimum omgangsrecht een weekend in de twee weken en 1 doordeweekse dag gezien.

17. Wat te doen als kind bij andere ouder wil wonen?

Vraag eerst waarom je kind dat wenst. Mag het bij de ander later naar bed? laat hij of zij de teugels wat meer vieren? Ga in gesprek en daarna is het toch zaak om met de andere ouder te overleggen, stap over je schaduw heen en bespreek de gevolgen Alles beter dan dat het kind het gevoel krijgt te moeten kiezen. Neem ook bij de scheidng zelf het initiatief om dit bij het ouderschapsplan te bespreken en neem daar wat over op.

18. Wat als kind niet meer naar moeder/vader wil?

Ouders hebben na een scheiding de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat kinderen ook met de andere ouder een goede band (blijven) behouden. De ouders moeten hierbij zelf een actieve en positieve rol vervullen door kinderen te stimuleren hun andere ouder te bezoeken. Ouders zouden niet mogen toegeven aan “ik wil niet naar mama/papa”. Het is echter begrijpelijk en moeilijk om een kind tegen zijn/haar zin naar de andere ouder te sturen. Als kinderen zeggen dat ze niet naar school willen, vinden we dat ook niet aanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor de bezoekregeling aan de andere ouder, behalve natuurlijk als er sprake is van kindermisbruik of ander gedrag dat ernstig in het nadeel van het kind is en waardoor ook de rechter het ermee eens is dat contact met die ouder op dit moment niet gewenst is. Maar daarover beslist dus de rechter, niet het kind en ook niet de andere ouder. Als ouder is het makkelijk om je achter het weigerende kind te verschuilen. Het is ook hier een zaak om samen het gesprek aan te gaan, wat is de echte reden? Is er een nieuwe partner? Zet het kind zich daar tegen af, wordt het kind genegeerd? Wordt het kind beperkt in vrijetijdsbesteding, sport? Is er een vorm van verslaving van de ouder? Is er wel voldoende aandacht voor het kind? Probeer na te gaan wat de reden is en kom samen tot een oplossing, schakel anders een registermediator in.

19. Wat als je kind niet meer bij je wil wonen?

Vraag eerst waarom je kind dat wenst. Ga met beide ouders in geprek met het kind en laat elkaar niet vallen. Mag het bij de ander later naar bed? Laat hij of zij de teugels wat meer vieren? Stap over je schaduw heen en bespreek de gevolgen Alles beter dan dat het kind het gevoel krijgt te moeten kiezen. Neem ook bij de scheidng zelf het initiatief om dit bij het ouderschapsplan te bespreken en neem daar wat over op.

20. Hoe oud mag een kind zijn voordat het kan bepalen waar hij woont?

Ouders met het gezag bepalen tot de 18e-jarige leeftijd waar het kind woont. Dat betekent niet dat een kind vanaf zijn/haar twaalfde niets heeft in te brengen. In de wet is vastgelegd dat in zaken die over minderjarigen gaan die 12 jaar of ouder zijn, de rechter niet beslist voordat de minderjarige in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar mening kenbaar te maken. Aan het kind zal dan ook in echtscheidingszaken gevraagd worden naar de mening. Komen ouders er niet uit dan weegt de rechter deze mening mee. Soms zelf als de kinderen jonger zijn dan 12, als deze al wat ‘ouder en wijzer’ zijn dan hun leeftijd doet vermoeden.

21. Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap, een afkorting voor collega ouder, is een afspraak waarbij gescheiden of niet meer samenwonende ouders toch samen voor de kinderen blijven zorgen. Bij co-ouderschap worden de zorg en opvoeding en de daarbij behorende kosten meestal gelijk verdeeld tussen de twee ouders. Ouders mogen co-ouderschap zelf invullen. Sommige ouders spreken af om bijvoorbeeld elke week allebei 3 of 4 dagen voor hun kind te zorgen, anderen doen dat om de beurt een week. Als er maar totaal 156 dagen per jaar per ouder wordt verzorgd. Deze eisen stelt de belastingdienst om extra tegemoetkoming te krijgen. Voor co-ouderschap is het heel belangrijk dat de ouders een goed onderling contact hebben, omdat zij elkaar nog regelmatig zullen spreken en zien.

22. Wat is een kindgesprek?

Bij een scheiding ben je verplicht om, als je kinderen hebt, met je ex-partner een ouderschapsplan op te stellen en hierin afspraken over de zorgregeling en de kosten van de kinderen vast te leggen. Het belang van je kind dient hierbij het uitgangspunt te zijn. De ouders zijn hierbij ook verplicht om aan te geven òf en op welke manier de kinderen bij het opstellen van dit plan zijn betrokken. Een kind van 12 jaar of ouder zal dan ook schriftelijk moeten aangeven wat hij of zij van de afspraken van de ouders vindt. Soms verzoekt een rechter om een gesprek met het kind zelf en het kind mag daar ook om vragen. Het gesprek van je kind met de rechter vindt dat plaats op de rechtbank. Het is een kort en informeel gesprek waarbij je kind zijn of haar mening mag geven. De rechter zal het gesprek aanpassen aan de leeftijd van je kind. De ouders zijn niet bij dit gesprek aanwezig. Er zit wel een griffier bij het gesprek, die opschrijft wat er wordt besproken en hier een verslag van maakt. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. De rechter stelt allerlei vragen, maar het kind mag zelf ook vragen stellen. Tijdens het gesprek stelt de rechter bijvoorbeeld vragen zoals hoe het thuis en op school gaat, wat je kind belangrijk vindt, wat het eventueel graag zou willen veranderen, etc. Het is de bedoeling dat je kind zegt wat het zelf vindt en dus niet wat het denkt dat het beste is om te zeggen wat ouders of wat de rechter graag wil horen. De rechter bespreekt met het kind òf en zo ja welke informatie bij jullie terecht komt over het gesprek.

23. Hoe verwerkt een volwassen kind een scheiding?

Voor wat oudere kinderen is de impact van een scheiding ook groot; je bent je vaak veel meer bewust van wat er gebeurt. Lees meer over het scheiden met volwassen kinderen

24. Is co-ouderschap de beste oplossing voor het kind?

Dit is een belangrijke vraag. Het is goed om te beseffen dat er voor- en nadelen aan co-ouderschap zijn verbonden. De belangrijkste staan hier vermeld. Lees meer.

25. Wat is kindverstoting?

Bij kindverstoting hebben kinderen het gevoel dat ze niet meer belangrijk zijn na een scheiding. Ze kunnen zich zelfs een last voelen, of overbodig. Dit levert verdriet op, zodanig dat ook hun schoolprestaties er onder kunnen lijden. Lees meer. 

26. Wat is ouderverstoting?

In de rechtspraak, maar zeker ook in de media, wordt er steeds vaker gesproken over de termen ouderverstoting, ouderonthechting, oudervervreemding en parental alienation. Daar worden situaties mee bedoeld waarin een kind aangeeft minder of geen contact te willen met één van de ouders na scheiding. Lees meer.